بدنه هواپیما

بیمه هواپیما

بیمه هواپیما

بیمه هواپیما ، پوشش مورد نیاز بیمه‌گذاران‌، در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما، مثل مالکیت‌، اداره‌، تعمیر ونگهداری‌ و یا فروش‌ را ارائه‌ می‌دهد. بیمه‌ هواپیما مانند بیمه‌ اتومبیل‌ اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد، هم‌...