بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان

بیمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشكاران و تماشاچيان

مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاگران مسئولیت هایی دارند که می توانند با بیمه مسئولیت آن ها را پوشش دهند. شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان بدین شرح است:

اساس بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

موضوع این بیمه نامه، بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاگران است؛ بدین معنا که اگر به دلیل کوتاهی یا اهمال بیمه گذار، خسارت یا جراحتی به ورزشکاران و تماشاچیان در مجموعه ورزشی وارد شود و بر اساس رای دادگاه و مراجع قضایی، بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه برای جبران خسارت ها اقدام خواهد کرد.

تعهدات بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

الف) میزان تعهدات بیمه گر در مقابل ورزشکاران و تماشاگران در مجموعه ورزشی، طبق مندرجات جدول مشخصات است.

ب) در صورتی که ورزشکاران و تماشاگران مجموعه ورزشی از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان های مشابه استفاده کنند، تعهد بیمه گر عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه.

ج) اگر مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگر، مورد تامین قرار گرفته باشد، مسئولیت تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خودش بیمه کرده به مجموع مبالغ بیمه شده است.

چه مواردی در پوشش تعهدات بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی نیست؟

این موارد استثنائاتی است که بیمه گر تعهدی به جبران خسارت های ناشی از آن ها ندارد:

 1. عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (چه جنگ اعلام شده باشد چه نشده باشد)، تهاجم، اعتصاب، شورش، عملیات خصمانه، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف یا اقدامات احتیاطی دولت یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی.
 2. عوامل مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با قصد و اقدام هر گونه تشکیلات یا جماعت و گروه به منظور براندازی دولت قانونی یا عملیات تروریستی و مشابه آن.
 3. اتفاقاتی که طبق قانون، بیمه گذار مسئول آن ها شناخته نشود.
 4. انفجارهای اتمی و تشعشعات هسته ای.
 5. اقدام عمدی بیمه شده برای ایجاد اتفاق و برای اخذ خسارت از شرکت بیمه.
 6. مصرف مسکرات، مواد مخدر، نزاع، زد و خورد و حوادث ناشی از آن ها.
 7. حوادثی که حین استفاده از وسایل ورزشی و به دلیل بیماری استفاده کننده در مجموعه ورزشی متعلق به بیمه گذار رخ می  دهد.
 8. نقص عضو و تشدید امراض جسمی که قبل از اعتبار بیمه نامه وجود داشته باشد.
 9. حوادث ناشی از کاربرد وسایل و دستگاه هایی که نقص فنی دارند.
 10. نداتن تخصص کارکنان بیمه گذار در زمینه کاری.
 11. هر نوع حادثه ای که باعث خسارت جانی در خارج از محدوده مکانی و زمانی مندرج در جدول مشخصات این قرارداد شود.

وظایف بیمه گذار در بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

الف) بیمه گذار وظیفه دارد به منظور پیشگیری از وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه است، اقدامات لازم را انجام دهد.

ب) اگر مفاد بیمه نامه و الحاقیه ها با موافقت هایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نداشته باشد، بیمه گذار موظف است ظرف مدت ۱۵ روز تغییر و تصحیح موارد غیرمنطبق را به صورت کتبی درخواست کند. در غیر این صورت، مفاد و اوراق مذکور مورد قبول تلقی می شود.

ج) بیمه گذار نباید بدون موافقت کتبی بیمه گر هیچ نوع توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آورد و این نوع توافق ها بدون اخذ موافقت بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گر در قبال تعهدات خود می شود.

د) بیمه گذار موظف است حق بیمه تعیین شده را در شروع مدت بیمه و حق بیمه الحاقیه های صادره را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور الحاقیه پرداخت کند.

هـ) بیمه گذار موظف است در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه، رخ دادن آن رویداد را کتباً حداکثر ظرف مدت ۴٨ ساعت به بیمه گر اعلام کند. بیمه گذار موظف است ضمن ارائه گزارش حادثه و مدارک مورد نیاز بیمه گر، برای انجام بررسی های قانونی همکاری کند.

و) بیمه گر موظف است در صورت وقوع حوادث تحت پوشش پس از انجام بررسی ها و تکمیل مدارک، تعهدات خود را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انجام دهد.

پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

غرامت فوت و نقص عضو بر اساس رای مراجع قضائی و دادگاه و یا مراجع ذیصلاح و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه یا معادل ریالی ارزان ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می گردد. در صورت فوت ورزشکاران و تماشاچیان در مجموعه ورزشی، غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی (دیه) به وراث قانونی متوفی پرداخت می شود. در صورت عدم مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی، بیمه گر موافقت می نماید غرامت ناشی از نقص عضو دائم زیاندیده را پس از تأیید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر و در حدود غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی (دیه) حداکثر تا میزان مندرج در جدول مشخصات جبران نماید.

در صورتی که قبل از صدور رأی توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی و غیره پرداخت کرده باشد، مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح کسر و ما به التفاوت حداکثر تا میزان مندرج در جدول مشخصات قرارداد در وجه زیان دیده قابل پرداخت خواهد بود. حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامت های تحت پوشش این بیمه نامه در هر حادثه برای هر نفر بر مبنای ارزان ترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات است که با توجه به میزان دیه تعیین شده توسط مراجع قضایی محاسبه و پرداخت خواهد شد. در صورت وقوع حادثه منجر به جرح ورزشکاران و تماشاچیان در مجموعه ورزشی (در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار) هزینه های پزشکی زیاندیده بر اساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تأیید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر حداکثر تا میزان مندرج در جدول مشخصات (پس از کسر فرانشیز) پرداخت می شود.

فسخ بیمه نامه، رفع اختلافات و موارد پیش بینی نشده بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

شرایط فسخ: هر یک از طرفین قرارداد می توانند با درخواست کتبی یک ماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند. در صورت فسخ قرارداد از جانب بیمه گذار، حق بیمه مدت باقیمانده براساس تعرفه کوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

چگونگی رفع اختلافات: در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه، مراتب حتی الامکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد. در غیر این صورت رای مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

مرور زمان: مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه ۲ سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود و پس از گذشت زمان مذکور، بیمه گر هیچ گونه تعهدی در پرداخت خسارت نداشته و پرونده مختومه تلقی می گردد.

موارد پیش بینی نشده: موارد پیش بینی نشده دراین بیمه نامه، مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، قانون بیمه و سایر قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.

 

مقاله های مرتبط:

چطور از بیمه ورزشی استفاده کنیم؟

بیمه ورزشکاران و صدور فرم گزارش حادثه ورزشی

کارت بیمه ورزشی اینترنتی

صدور کارت بیمه ورزشی اینترنتی

 

برچسب ها:
پیام بگذارید