میزان حق بیمه اختیاری و امتیازات آن

نرخ حق بیمه و مالیات در سال 99

نرخ حق بیمه و مالیات در سال ۹۹ چقدر است؟

میزان حق بیمه اختیاری و امتیازات آن در قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است، افرادی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده‌اند، اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این...