تصادف با بیمه موتور بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه برآورد های اولیه نشان می دهد که بیشتر موتور سیکلت سواران در سطح شهر تهران نه تنها بیمه نامه ندارند، که حتی گواهی نامه هم ندارند! این افراد متاسفانه...