منظور از توانگری مالی شرکت های بیمه چیست؟

منظور از توانگری مالی شرکت های بیمه چیست؟

منظور از توانگری مالی شرکت های بیمه چیست؟ چرا باید میزان توانگری مالی شرکت های بیمه سنجیده شود؟ در پاسخ باید گفت یکی از شاخص‌های مهم در تصمیم‌گیری خرید بیمه‌نامه از شرکت‌های مختلف بیمه شاخص توانگری مالی است. در واقع این شاخص نشان می‌دهد بیمه‌ای که انتخاب می‌کنیم توانایی انجام تعهدات را دارد. همچنین بدین معناست که شرکت بیمه تا چه به تعهدات مالی خود عمل کرده است. با توجه به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه می‌توان تصمیم گرفت خرید بیمه از کدام شرکت برای ما سودمند است.

سطوح مختلف توانگری مالی شرکت های بیمه

توانگری مالی یکی از ارکان مهم رشد صنعت بیمه است. توانگری مالی نسبت سرمایه موجود به سرمایه مورد نیاز است. هر چه توان مالی شرکت بیشتر باشد، در جایگاه بهتری قرار خواهد گرفت. این توانگری اعتبار و قدرت شرکت بیمه را در پرداخت خسار‌های بالا و قبول ریسک‌های سنگین نشان می‌دهد.

توانگری مالی به ۵ سطح تقسیم می‌شود. سطح ۱ بالاترین توانایی و سطح ۵ پایین ترین توانایی مالی را دارد.

سطح ۱: وضعیت مطلوب شرکت، توانگری برابر ۱۰۰ یا بیشتر، توانایی بالا در انجام تعهدات در مقابل بیمه‌گذاران.

سطح ۲: توانگری بیش از ۷۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد، توانایی انجام تعهدات را دارند ولی برای رسیدن به شرایط مطلوب باید تقویت شوند.

سطح ۳: بیش از ۵۰ و کمتر از ۷۰ درصد است. در این سطح شرکت‌ها موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.

سطح ۴: بیش از ۱۰ و کمتر از ۵۰ درصد. شرکت‌ باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه برای سال آینده و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند.

سطح ۵: کمتر از ۱۰ درصد است. در این سطح بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت شرکت بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها:
پیام بگذارید