بیمه استخر خدمتی از بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه استخر

موضوع بیمه استخر

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان از استخر بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اشتباه بیمه گذار خسارتی به استفاده کنندگان از استخر وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و حداکثر تا سقف تعهد ات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

استثنائات بیمه استخر

در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :

 1. خسارت ناشی از جنگ، انقلاب،  شورش،  اعتصاب،  عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل.
 2. انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای
 3. حوادثی که طبق قانون، بیمه گذار مسئول آن نیست
 4. حوادث خارج از محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه
 5. عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن
 6. مصرف مسکرات ،استعمال مواد مخدر ،نزاع ،زد و خورد و حوادث ناشی از آن ها
 7. سکته،  خطرات ناشی از تشدید بیماری و آسیب های وارده یا بیماری مربوط به فتق،  دیسک،  آرتروز،  شکستگی دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضای سروصورت
 8. خسارت ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم مربوطه
 9. حوادث ناشی از کاربرد وسایل و دستگاه هایی که دارای نقص فنی هستند.
 10. خسارت وارد به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران طرف قرارداد
 11. عدم تخصص ناجیان غریق در زمینه کاری خود
 12. عدم حضور ناجی غریق در محیط استخر در زمان فعالیت استفاده کنندگان در استخر
 13. عدم وجود کارت معتبر ناجی
 14. افزایش سالانه دیه به سبب تاخیر در ارائه حکم دادگاه

وظایف بیمه گذار یا خریدار بیمه استخر

الف) بیمه گذار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع حوادث تحت پوشش موارد زیر را رعایت نماید :

 1. در دسترس قرار دادن حلقه نجات، تور و سایر وسایل کمک کننده از قبیل جعبه کمک های اولیه
 2. ایجاد تابلوهای هشدار دهنده و نصب آن ها در اطراف استخر
 3. قبل از حضور ناجیان در جایگاه ویژه خود،  اقدام به بازنمودن استخر نشود در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به حوادثی که به استفاده کنندگان وارد گردد نخواهد داشت
 4. چنانچه در کنار استخر بزرگ استخری مخصوص کودکان تعبیه شده باشد بایستی مربی و ناجی جداگانه ای در آن انجام وظیفه نماید
 5. تعداد ناجیان غریق در هر استخر طبق ضوابط فدراسیون شنا و شیرجه در نظر گرفته شده و با توجه به استخر و تعداد استفاده کنندگان رعایت مورد مذکور الزامی است
 6. کم یا زیاد نمودن ناجیان غریق در هر استخر از وظایف هیئت نجات غریق است و در این مورد نباید بدون هماهنگی و مشورت قبلی هیئت نجات غریق اقدامی صورت گیرد
 7. ناجیان غریق و مربیان بایستی اولین نفراتی باشند که وارد استخر می شوند و آخرین نفراتی باشند که پس از بررسی های لازم از محیط استخر خارج می شوند. بنابراین بایستی همیشه ١۵دقیقه قبل از شروع کار استخر در محل کار خود حضور داشته باشند

ب) بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد

تبصره: ملاک پرداخت حق بیمه منحصراً رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار،  بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی که تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت

ج) بیمه‌‌گذار نباید بدون موافقت کتبی بیمه‌‌گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آورد و این‌گونه توافق‌ها بدون اخذ نظر موافق بیمه‌گر موجب سلب مسئولیت بیمه‌‌گر در مورد تعهدات خود میگردد

د) چنانچه مفاد بیمه‌‌نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه‌‌گذار نباشد بیمه‌‌گذار موظف است حداکثر تا سه روز از تاریخ دریافت آن‌ها مراتب را کتباً به بیمه‌‌گر اعلام نماید در غیر این صورت مفاد آن‌ها مورد تایید وی تلقی خواهد شد .

دورنگار و متعاقباً ظرف مدت پنج روز به وسیله نامه مراتب را به بیمه‌‌گر اعلام داردو اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه‌‌گر بگذارد و مدارک مورد نیاز بیمه‌‌گر را جهت انجام بررسی‌های مورد نظر فراهم آورد و در صورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان‌هایی که از این طریق به بیمه‌‌گر وارد میشود خواهد بود .

تبصره: چنانچه بیمه‌‌گذار در تکالیف قراردادی خود وفق بندهای فوقالذکر عمل ننماید، بیمه‌‌گر می‌تواند در انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نماید .

وظایف بیمه‌گر بیمه استخر

بیمه‌‌گر موظف است در صورت وقوع حوادث تحت پوشش،  پس از تکمیل مدارک خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید

پرداخت خسارت بیمه استخر

الف) غرامت فوت بر اساس رای مراجع قضایی و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه یا معادل ارزان ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می گردد . تبصره: در صورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .

ب) غرامت نقص عضو بر اساس درصد تعیین شده در مراجع قضایی و یا ذیصلاح و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه یا معادل ارزان ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می گردد

ج) در صورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده کنندگان،  هزینه های پزشکی زیان دیده بر اساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تائید پزشک معتمد و کارشناس بیمه‌‌گر حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه (پس از کسر فرانشیز) پرداخت میگردد

د) در صورتی که قبل از صدور رای توسط مراجع قضایی و یا ذیصلاح،  بیمه‌‌گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع مذکور کسر و مابه التفاوت مطابق بند (ب) از ماده پنجم پرداخت میگردد. در صورتی که هزینه های پزشکی توسط بیمه‌‌گذار پرداخت شده باشد چک خسارت در وجه وی و در غیر این صورت در وجه زیاندیده صادر میگردد

و) در صورتی که استفاده کنندگان از استخر از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان های مشابه استفاده نماید تعهد بیمه‌‌گر در جبران هزینه های پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه

ز) در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه‌‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده است

فرانشیز بیمه استخر و شرایط فسخ قرارداد بیمه استخر

فرانشیز بر اساس میزان مندرج در بیمه نامه تعیین می گردد.

شرایط فسخ: هر یک از طرفین می توانند با اخطار قبلی کتبی یک ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . در صورت فسخ از طرف بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، به صورت کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق بیمه مسترد می گردد

چگونگی رفع اختلاف: طرفین باید اختلاف خود را تا حد امکان به صورت دوستانه و مرضی الطرفین حل کنند ، ولی چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نشد از طریق داوری و در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح حل و فصل خواهد شد

مرور زمان:  مرور زما ن دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود پس از گذشت زمان مذکور بیمه گر هیچگونه تعهدی در پرداخت خسارت نداشته و پرونده مختومه تلقی می گردد .

موارد پیش بینی نشده: در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد .

برچسب ها:
پیام بگذارید