اینکو ترمز و بیمه باربری ؛ مقررات و نظام نامه ها

اینکوترمز بیمه باربری

اینکو ترمز یا Incoterms یک واژه مرکب از سه واژه International commercial terms است و به معنای اصطلاحات بازرگانی بین المللی است. این اصطلاحات برای تعریف و تفکیک مسئولیت ها و هزینه های خریداران و فروشندگان تعریف شده اند. اینکو ترمز و بیمه باربری به موضوعاتی مانند ترخیص کالا، حمل کالا، واردات و صادرات کالا، ریسک جا به جایی و اینکه چه کسی در نهایت مسئول پرداخت هزینه های حل و نقل است اختصاص دارد. خریداران و فروشندگان کالاها که همان واردکنندگان کالا هستند، برای ساده شدن روابط و مشخص شدن مسئولیت‌ها در تقابل با یکدیگر از مقررات واحدی که از قبل تعیین شده و به تایید و پذیرش اتاق بازرگانی تمامی کشورها رسیده، استفاده می‌کنند.

اینکو ترمز و بیمه باربری در چارچوب چهار گروه D , C, F, E جای می گیرد

گروه E درباره تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا است. این گروه مخفف اصطلاح Ex Works یا EXW است. تعریف این گروه: تحویل کالا در محل عزیمت در مبدا (محل کار). در این روش، فروشنده کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و همه هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

گروه F درباره تحویل کالا به خریدار در مبدا بدون پرداخت کرایه حمل است. این گروه شامل اصطلاحاتی است که طبق آن ها فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده به او تحویل می‌دهد. در این حالت فروشنده ترتیب حمل غیر اصلی کالا را داده و کرایه حمل اولیه را در کشور صادرکننده پرداخت می‌کند. یعنی خریدار حمل را تدارک داده و هنگامی که کالا در محل تعیین شده به خریدار تحویل گردد یا در کنار کشتی قرار گیرد و یا از نرده کشتی می‌گذرد (بستگی به نوع توافق طرفین دارد) ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد زینه‌ها نیز در بندر مقصد و یا در محل تعیین شده در مقصد به خریدار منتقل می‌گردد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

 • FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به این‌که محل تحویل کشور فروشنده است، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک محل بارگیری است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً) است.

 • FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 • FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده ‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروهC  درباره تحویل کالا در مبدا به خریدار همراه با پرداخت کرایه حمل است. این گروه، اصطلاحاتی را در بر دارد که طبق آن، فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت کند ولی ریسک فقدان کالا یا خسارت به کالا و هزینه های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده است.در حقیقت در این گروه فروشنده ترتیب حمل اصلی کالا را داده و کرایه حمل اصلی را بدون تقبل ریسک آن می‌پردازد. یعنی هنگامی که کالا در بندر مبدأ از نرده کشتی می گذرد و یا زمان تحویل کالا به حمل کننده (بسته به نوع توافق طرفین) ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود و هزینه‌ها نیز در بندر مقصد و یا در محل تعیین شده در مقصد به خریدار منتقل می‌گردد.مهم ترین روش های  گروه C این روش ها هستند:

 • CFR: مخفف اصطلاح  Cost and Freight

درباره هزینه و کرایه حمل تا مقصد و همان اصطلاح C&F سابق است، ولی مخصوص حمل دریایی است. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌ است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقد قرارداد حمل با فروشنده است.

 • CIF: مخفف اصطلاح  Cost, Insurance and Freight

درباره هزینه بیمه و کرایه حمل تا مقصد است. مخصوص حمل دریایی است. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده ‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

 • CPT: مخفف اصطلاح  Carriage Paid To

درباره تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است. حمل مرکب ولی بیشتر برای راه های زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد خاتمه می یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه با خریدار است و عقد قرارداد بازرسی نیز با خریدار است.

 • CIP: مخفف اصطلاح  Carriage and Insurance Paid to

درباره تحویل کالا با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است. این یک روش حمل مرکب است. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه می یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌ است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده ‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D درباره تحویل کالا در مقصد است. این گروه شامل اصطلاحاتی می شود که بر اساس آن ها فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق در مقصد است و فروشنده همه خطرات و هزینه ها را بر عهده می گیرد. در گروه D  بر عکس گروه  Eهزینه ها و ریسک فروشنده به حداکثر می رسد، زیرا او باید کالا را در مقصدی که توافق شده تحویل دهد. در گروه D پنج روش مهم وجود دارد:

 • DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

به معنای تحویل در مرز (مرز تعیین شده) است. در این روش عموما حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود. در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که همۀ عملیات حمل‌ونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه کند.

 • DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

به معنای تحویل در عرشه کشتی (در مقصد) است. فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا برای ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

 • DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

به معنای تحویل در اسکله (در مقصد) است. فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت کرد، آن را در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

 • DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

به معنای تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

 • DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

به معنای تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌ دهد.

اینکو ترمز و بیمه باربری در ایران

 • در ایران بیشتر از اصطلاحات CFR) C&F سابق) و FOB در قراردادهای خرید و فروش کالا و اعتبارات اسنادی استفاده می‌شود.
 • اگر کالا با کشتی و … حمل گردد نوع ترم خرید CFR و در صورت داشتن کرایه حمل نوع ترم خرید آن FOB است.
 • اگر کالا به صورت زمینی و یا هوایی حمل شود CPT و اگر کالا زمینی حمل شود و کرایه حمل داشته باشد FCA است.

جدول اینکو ترمز و بیمه باربری

اینکو ترمز و بیمه باربری

برچسب ها:
پیام بگذارید