آمار ترازنامه شرکت سهامی بیمه سامان در سال ۱۳۹۷

بیمه سامان

در این بخش صورت‌‌‌های مالی (ترازنامه و صورتحساب سودوزیان) شرکت‌‌ بیمه سامان در سال اخیر با رعایت استاندارد حسابداری شماره ۲۸ و به استناد ماده‌‌‌های ۶۲ و ۶۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در قالب نمونه صورت‌‌‌های مالی مصوب شورای عالی بیمه در ۹/۲/۱۳۸۸درج گردیده است. مرجع اطلاعات این پیوست، صورت‌‌‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌‌‌های بیمه در سامانه سنهاب و سالنامه آماری ۱۳۹۷ است.

تعاریف و مفاهیم

هزینه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای (عملیاتی)

مجموع یا تفاضل هزینۀ خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر هزینه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای است.

درآمد سرمایه‌‌‌‌گذاری

مجموع درآمدهایی است که در صورت‌‌‌های مالی شرکت‌‌‌های بیمه، شناسایی و وصول شده است.

سود ناخالص فعالیت بیمه‌‌‌ای

حاصل درآمد حق بیمه سهم نگهداری منهای هزینه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای به علاوه درآمد سرمایه‌‌‌‌گذاری از محل ذخایر فنی است.

بازده سرمایه‌‌‌‌گذاری

درآمد شناسایی‌شده در صورت‌‌‌های مالی به میانگین بهای تمام‌شده سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌ها (ابتدا و پایان دورۀ مالی) ضربدر ۱۰۰.

نسبت هزینه‌‌‌های اداری، عمومی و کارمزد

آن بخش از حق بیمه‌‌‌های صادره است که صرف پرداخت به کارکنان، شبکۀ فروش بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) و عوامل مرتبط با تولید حق بیمه گردیده است. این نسبت از تقسیم مجموع هزینه‌‌‌های اداری – عمومی و کارمزد و کارمزد منافع به حق بیمۀ صادره ضربدر ۱۰۰ به دست می‌‌آید.

ترازنامه شرکت سهامی بیمه سامان

ترازنامه شرکت سهامی بیمه سامان (میلیون ریال)

شرح ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تجدید ارائه شده
موجودی نقدی ۱۴۶,۸۷۶ ۱۱۸,۰۰۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۱,۹۳۸,۳۷۰ ۱,۳۸۳,۷۲۲
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان ۲,۹۸۱,۲۲۱ ۱,۹۴۶,۶۰۵
مطالبات از بیمه گران و بمیه گران اتکایی ۵۳۱,۷۰۶ ۳۰۱,۲۱۰
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی ۲,۶۴۴,۱۲۸ ۱,۶۰۳,۷۷۲
سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی ۴,۰۲۷,۲۵۳ ۳,۰۷۹,۱۹۵
مطالبات بلندمدت ۷۰۴,۰۸۹ ۴۷۸,۴۴۴
سرمایه گذاری های بلندمدت ۴,۹۳۸,۸۵۶ ۴,۳۱۵,۴۶۲
دارایی های ثابت مشهود ۱,۰۱۰,۳۹۰ ۶۳۰,۶۷۰
دارایی های نامشهود ۳۱,۸۵۰ ۲۲,۲۶۹
سایر دارایی ها ۰ ۰
جمع دارایی های ۱۸,۹۵۴,۷۳۹ ۱۳,۸۷۹,۳۵۷
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان ۲۶۰,۳۰۵ ۱۶۹,۴۲۰
بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی ۷۰۴,۴۸۰ ۷۸۰,۴۷۹
سایر حساب ها و اسناد پرداختی ۱,۰۲۳,۸۶۸ ۱,۲۳۴,۴۴۱
ذخیر مالیات ۰ ۰
سود سهام ۳۴,۷۶۹ ۹,۳۶۰
ذخایر حق بیمه ۱۲,۴۱۳,۷۸۴ ۸,۶۰۱,۶۷۵
ذخیره خسارت معوق ۷۷۰,۸۵۳ ۵۴۵,۸۸۵
ذخیره ریسک های منقضی نشده ۲۱۸,۹۴۱ ۶۶,۶۸۲
سایر ذخایر فنی ۷۹۳,۰۸۷ ۳۷۹,۶۱۳
حق بیمه سال های آتی ۱۸۰,۷۸۰ ۶۲,۱۶۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹۳,۰۴۶ ۷۳,۷۴۱
سایر بدهی ها ۱۸۰,۰۰۰ ۰
جمع بدهی ها ۱۶,۶۷۳,۹۱۳ ۱۱,۹۲۳,۴۶۲
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۷
اندوخته قانونی ۱۲۱,۵۱۷ ۹۷,۸۷۰
اندوخته سرمایه ای ۸۱,۶۶۵ ۳۴,۳۷۱
سایر اندوخته ها ۰ ۴۶۳,۰۰۰
سود انباشته ۵۷۷,۶۴۴ ۳۲۵,۶۴۷
جمع حقوق صاحبان سهام ۲,۲۸۰,۸۲۶ ۱,۹۵۵,۸۹۵
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ۱۸,۹۵۴,۷۳۹ ۱۳,۸۷۹,۳۵۷

منبع: سالنامه آماری سال ۱۳۹۷، پژوهشکده بیمه

برچسب ها:
پیام بگذارید