بیمه بدنه آسیا ؛ پوشش ها، هزینه ها و شرایط

در بیمه بدنه خودرو، وسایل نقلیه بیمه‌شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می‌گیرند و خسارت‌های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه‌شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملتی بازار بیمه‌شده باشد، به قیمت روز حادثه پرداخت می‌شود.

معرفی بیمه نامه بدنه آسیا

در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه‌شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت‌های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه‌شده اعم از دستمزد، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه‌شده باشد، به قیمت روز حادثه پرداخت می‌شود. علاوه بر پوشش‌های فوق، می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت‌های زیر بیمه نمود:

پوشش سرقت قطعات وسایل نقلیه سواری با مورد استفاده غیرعمومی و غیرکرایه

قطعات اصلی و لوازم منصوبه بیمه‌شده بدون سرقت وسیله نقلیه با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش سرقت قطعات قرار می‌گیرد.

  • بیمه‌گذار موظف است گزارش مقامات انتظامی مبنی بر چگونگی وقوع حادثه را ارائه نماید.
  • تعهد بیمه‌گر در مورد سرقت قطعات اصلی و وسایل اضافی منصوبه محدود به  ۵  درصد ارزش وسیله نقلیه و حداکثر  تا  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در  طول سال بیمه‌ای است.
  • تعهد بیمه‌گر برای سرقت هر یک از وسایل اضافی منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می‌یابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بیمه‌گر و پس از بازدید اولیه مجدد و دریافت حق بیمه متعلقه امکان‌پذیر است.
  • فرانشیز این پوشش ۲۰ % مبلغ خسارت است.

پوشش هزینه ایاب‌وذهاب جهت خودرو‌های سواری

در صورت عدم امکان استفاده از وسیلۀ نقلیۀ بیمه‌شده ناشی از خطرات اصلی موضوع بیمه (به استثنای سرقت) باشد با پرداخت حق بیمه اضافی، روزانه مبلغ مشخصی برای مدت معین به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. حداکثر هزینه ایاب‌وذهاب قابل پرداخت جهت خودرو‌های سواری تحت این پوشش اضافی، روزانه معادل ۵۰,۰۰۰ ریال  خواهد بود  و مدت آن از ۳۰ روز در سال بیمه‌ای پس از کسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشیز تجاوز نخواهد کرد.

پوشش هزینه توقف جهت خودرو‌های بارکش و اتوکار:

این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت جبران زیآن‌های ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه بیمه‌شده در زمانی‌که از محل یکی از خسارت‌های مشمول تعهد بیمه‌گر دچار آسیب شده و غیرقابل‌استفاده باشد، مطابق شرایط زیر ارائه می‌گردد.

هزینه توقف بارکش

–  با ظرفیت بارپذیری حداکثر دو تن، روزانه معادل یک صد هزار ریال  و حداکثر ۳۰ روز با کسر دو روز فرانشیز.

– با ظرفیت بارپذیری حداکثرپنج تن، روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال و حداکثر چهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز

– با ظرفیت بارپذیری بیش از پنج تن حداکثر تا ده تن، روزانه معادل دویست و پنجاه هزار ریال  و حداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز

– با ظرفیت بارپذیری بیش از ده تن (کامیون و تریلر)، روزانه معادل  دویست و پنجاه هزار ریال وحداکثر چهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز

هزینه توقف اتوکار

– با ظرفیت سرنشین حداکثر بیست وشش نفر، روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال و حداکثرچهل وپنج روز با کسر سه روز فرانشیز

– با ظرفیت سرنشین بیش از بیست وشش نفر، روزانه معادل دویست و پنجاه هزار ریال وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز

پوشش نوسانات قیمت

جهت انواع وسائل نقلیه (به استثنائ موتورسیکلت) با پرداخت حق بیمه اضافی امکان ارائه پوشش اضافی نوسانات قیمت حداکثر تا سقف ۲۰ % مازاد بر سرمایه بیمه‌شده وجود دارد.  مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه‌گردد.  در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه‌شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه (ماده ۱۰  قانون بیمه) می‌گردد.

 پوشش بلایای طبیعی

از طریق این پوشش اضافی می‌توان خسارت ناشی از خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله را تحت پوشش قرارداد

پوشش ناشی از اسید پاشی و مواد شیمیائی

این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی وسیله نقلیه بیمه‌شده در مقابل خسارت‌های ناشی از اسید و مواد شیمیائی امکان‌پذیر است.

پوشش حذف استهلاک

این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امکان‌پذیر است.

  •  این پوشش شامل استهلاک مربوط به باطری و لاستیک‌ها نیست.

حذف فرانشیز

این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امکان‌پذیر است.

  • این پوشش فقط شامل خطرات اصلی بجز سرقت کلی، سرقت جزئی و خسارت کلی است
  • این پوشش شامل خسارت ناشی از پوشش‌های اضافی بیمه نامه بدنه و فرانشیز گواهینامه نیست

پوشش شکست شیشه به تنهایی

در این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی، وسیله نقلیه بیمه‌شده  به استثناء موتورسیکلت در مقابل خسارت شکست شیشه به تنهائی و بدون برخورد شیئی خارجی و به عللی غیر از خطرات اصلی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

پوشش ترانزیت

از طریق این پوشش و با پرداخت حق بیمه اضافی، وسیله نقلیه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در صورت وقوع خسارت ناشی از خطرات بیمه‌شده تحت پوشش قرار می‌گیرد

* این پوشش شامل سرقت کلی و سرقت قطعات در خارج از مرزهای ایران نیست.

بیمه حوادث شخصی

با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه، بیمه‌گذار در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه‌شده، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می‌گیرد.

فرانشیز بیمه بدنه آسیا

بخشی از خسارت که بر عهده بیمه‌گذار خواهد بود فرانشیز گفته می‌شود. این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است.

  • فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی (به استثنای موتور سیکلت ها)

۱- خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲- خسارت دوم ۲ برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل)

۳- خسارت سوم  ۳ برابر فرانشیز بند اول (درصد و حداقل)

* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آن‌ها کمتر از ۳  سال و یا سن راننده کمتر از ۲۵  سال است ۱۰  درصد بیشتر از فرانشیز‌های فوق‌الذکر است.

* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل ۲۰ درصد مبلغ خسارت

* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی (به جز سرقت) ۱۰ درصد مبلغ خسارت

* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته‌شده‌ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد ۵۰ درصد  فراننشیز خسارت اول خواهد بود.

 

منبع: بیمه بدنه آسیا

برچسب ها:
پیام بگذارید