مدارک لازم برای پرداخت خسارت شخص ثالث بیمه البرز

بیمه شخص ثالث البرز

هنگام پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث البرز ، اگر حادثه کروکی سر صحنه داشته باشد، این مدارک باید ارائه شود:

کروکی سازشی

۱- ارائه اصل یا کپی برابر اصل کروکی سازش که مهر افسر ترسیم کننده کروکی و مهر منطقه یا پاسگاه راهنمائی و رانندگی (پلیس راه) روی آن خورده باشد.
۲- ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی)+ اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
۳- تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال حضور راننده زیان دیده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیان دیده بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، حضور طرفین حادثه همراه خودروی مقصر و زیان دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری است.

کروکی غیر سازشی

۱- ارائه اصل یا کپی برابر اصل کروکی عدم سازش که مهر افسر ترسیم کننده کروکی و مهر منطقه یا پاسگاه راهنمائی و رانندگی (پلیس راه) روی آن خورده باشد.
۲- ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کلانتری یا پاسگاه راهنمائی و رانندگی (پلیس راه).
۳- ارائه اصل یا کپی برابر اصل دادخواست شاکی.
۴ – ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه های بازجویی طرفین حادثه (مقصر و زیان دیده).
۵- ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه اعتراف به تقصیر مقصر حادثه یا رای قطعی دادگاه یا شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر/ گزارش اصلاحی/ قرارمنع تعقیب/ گزارش هیئت های کارشناسی.
۶ – ارائه اصل یا کپی برابر اصل نامه مرجع قضایی به شرکت بیمه البرز.
۷- ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کارشناس رسمی دادگستری (در صورت اعتراض به کروکی).
۸- ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی)+ اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
۹- تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال، فقط حضور راننده زیان دیده به همراه خودرو لازم است و در مواردی که خسارت زیان دیده بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد، حضور طرفین حادثه همراه خودروی مقصر و زیان دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری است.

هنگام پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث البرز ، اگر حادثه کروکی سر صحنه نداشته باشد، این مدارک باید ارائه شود:

در صورت تایید حادثه توسط کارشناس واحد خسارت بیمه شخص ثالث البرز

ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی) + اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه
* حضور طرفین به همراه خودرو الزامی است.
** حداکثر مبلغ قابل پرداخت بدون ارائه کروکی برابر با ۲.۵% مبلغ دیه شخص ثالث در ماه های حرام است.

در صورت عدم تایید حادثه توسط کارشناس واحد خسارت بیمه شخص ثالث البرز

۱- ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کارشناس رسمی دادگستری.
۲- ارائه گزارش تأمین دلیل (تعیین میزان ریالی خسارت حسب دستور قضایی)
۳- ارائه اصل یا کپی برابر اصل گزارش کلانتری یا پاسگاه راهنمائی و رانندگی (پلیس راه).
۴- ارائه اصل یا کپی برابر اصل دادخواست شاکی.
۵- ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه های بازجویی طرفین حادثه (مقصر و زیان دیده).
۶- ارائه اصل یا کپی برابر اصل برگه اعتراف به تقصیر مقصر حادثه یا رای قطعی مرجع قضایی مبنی بر محکومیت مقصر/ گزارش اصلاحی/ قرار منع تعقیب/ گزارش هیئت های کارشناسی.
۷- ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی) + اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه
۸- ارائه اصل یا کپی برابر اصل نامه مرجع قضایی به شرکت بیمه البرز.
۹- تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال حضور راننده زیان دیده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیان دیده بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه همراه خودروی مقصر و زیان دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری است.
شرایط پرداخت وجه خسارت ثالث مالی: زیان دیده حقیقی: وجه خسارت به حساب (شبا) مالک خودرو واریز شده و در مورد خسارتهای کمتر از ۱۰ میلیون ریال، واریز وجه مربوطه به حساب راننده با احراز هویت بلامانع است. زیان دیده حقوقی: پرداخت خسارت وارده براساس معرفی نامه ای که مالک قانونی خودرو ارائه می نماید قابل واریز به شماره حساب اعلام شده (شبا) است. توضیحات :
در اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مالی بدون کروکی ناشی از حوادث رانندگی، در صورت وجود شرایط زیر قابل پرداخت است:
– وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه نامه معتبر باشند.
– خسارت مالی وارده شده یا مورد مطالبه شخص زیان دیده حداکثر تا ۲.۵% دیه شخص ثالث در ماه های حرام باشد.
– حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد
· وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان دیده می بایست همزمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه گر قرار گیرند
· اگر دلیل ترسیم کروکی عدم سازش به لحاظ عدم رویت گواهینامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارک مرجع قضایی الزامی است.
· چنانچه زیان دیده در حین حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد رسیدگی به خسارت صرفاً با ارائه کروکی و اخذ بیمه شخص ثالث امکان پذیر خواهد بود.
· در صورت مفقودی بیمه شخص ثالث مقصر ، پس از مهر زدن اصل گواهی ثالث مقصر ضمن اخذ استعلام و بررسی سوابق با الصاق تصویر آن ، نسبت به تسویه خسارت اقدام خواهد شد.
· در صورت مفقودی بیمه نامه ثالث زیان دیده ، تسویه خسارت مورد مطالبه با مهر کردن اصل گواهی ثالث زیان دیده و الصاق تصویر آن در پرونده بلامانع است.
· در صورتی که بین طرفین حادثه اختلافی وجود داشته و یا خسارت جرحی و یا فوتی باشد، پرداخت خسارت منوط به ارائه کروکی و سایر مدارک مورد نیاز است.

منبع: بیمه البرز

 

مقاله مرتبط:

استعلام بیمه شخص ثالث البرز

استعلام بیمه شخص ثالث البرز

 

پرداخت خسارت بیمه بدون کروکی

پرداخت خسارت بیمه بدون کروکی

ارزیابی خسارت بیمه بدنه چه مراحلی دارد؟

ارزیابی خسارت بیمه بدنه چه مراحلی دارد؟

 

قیمت بیمه بدنه چطور محاسبه می شود؟

قیمت بیمه بدنه خودرو چطور محاسبه می شود؟

 

برچسب ها:
پیام بگذارید