نرخ گذاری گذشته نگر در تعیین حق بیمه

نرخ گذاری گذشته نگر

یکی از رایج ترین روش های تعیین محدوده حق بیمه برای مواقعی که خسارت قابل پیش بینی نباشد، نرخ گذاری گذشته نگر است. همچنین اگر تجربه خسارتی مطلوب باشد، بیمه گذار از کاهش حق بیمه منتفع می شود.

نرخ گذاری گذشته نگر در محاسبه نرخ حق بیمه

در نرخ گذاری گذشته نگر، ابتدا یک حق بیمه ثابت استاندارد برای پرداخت در اول دوره پوشش معین می شود، سپس با انقضای دوره پوشش بیمه ای حق بیمه نهایی بر اساس خسارت های نهایی تحقق یافته در طول دوره و هزینه های تصفیه خسارت تعیین می شود. بخشی از این حق بیمه نشان دهنده هزینه ثابت بنگاه برای صدور بیمه نامه است و حق بیمه نهایی مقید به دو سطح حداقل و حداکثر است.

مثال نرخ گذاری گذشته نگر

در مثال زیر، مدیر ریسک می خواهد یک ترتیب نرخ گذاری گذشته نگر را با حق بیمه استاندارد پایه ای ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار برای پوشش جبران غرامت کارگران شرکت مقایسه کند. تحلیل بر اساس فرض بدون نرخ مالیات انجام گرفته است:

  • هزینه های اداری ۱۵ درصد
  • هزینه های تصفیه خسارت ۱۰ درصد
  • ضریب خسارت انتظاری ۶۰ درصد
  • حداقل حق بیمه ۳۰۰,۰۰۰ دلار (۳۰ درصد)
  • حداکثر حق بیمه ۱,۳۰۰,۰۰۰ دلار (۱۳۰ درصد)

حق بیمه گذشته نگر =

{۱,۰۰۰,۰۰۰ × ۰٫۱۵} بابت هزینه های اداری

+

{(۶۰۰,۰۰۰) × (۱٫۱۰)} بابت خسارت های انتظاری و هزینه های تصفیه خسارت

برابر می شود با:

۸۱۰,۰۰۰ دلار

فرمول محاسبه حق بیمه

در این سطح، خسارت های اضافی هر چه باشد حق بیمه در حداکثر خود باقی می ماند.

نرخ گذاری گذشته نگر فرمول

اگر این سطح از خسارت ها واقع بینانه نباشد، مدیر می تواند حداقل بالاتری برای ماکزیمم پایین تر درخواست کند.

نقطه سربه سر در مقایسه با حق بیمه استاندارد برابر است با:

فرمول نرخ گذاری گذشته نگر

در این سطح مدیر ریسک، بین نرخ گذشته نگر و نرخ استاندارد بی تفاوت است:

نرخ حق بیمهاین رقم مطابق با هزینه های تصفیه خسارت است.

نکته های دیگر درباره نرخ گذاری گذشته نگر

به راحتی می توان اثر نرخ های مختلف بر هزینه های تصفیه خسارت را شبیه سازی کرد. برای دانستن اثر مالیاتی نیز کافی است نرخ فوق را در نرخ مالیات ضرب کنیم. در یک قرارداد، هزینه های اداری و هزینه های تصفیه خسارت هزینه ثابت محسوب می شوند و به حداقل حق بیمه مورد نظر اضافه می شوند. در این مثال، به ازای هر یک دلار افزایش در خسارت، حق بیمه به اندازه ۱۰ درصد رشد می کند. اگر خسارتی که مدیر ریسک پیش بینی کرده است، بیشتر از مقداری باشد که بیمه گر پیش بینی کرده است، مدیر ریسک یک حق بیمه حداقل بالاتر را با یک حق بیمه حداکثر پایین تر معاوضه می کند.

 

برچسب ها:
پیام بگذارید