عملیات شرکت های بیمه به چه صورت است؟

عملیات بیمه

در این مقاله، بدون در نظر گرفتن شکل حقوقی شرکت های بیمه، الگوهای سازمانی و وظایف اصلی شرکت های بیمه بررسی می شود.

جریان وجوه عملیات یک شرکت بیمه

بیمه، یک فرایند واسطه گری مالی است، زیرا چرخه تولید در آن معکوس شده است.  به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند، بهای آن را می پردازند. حق بیمه ناخالص برای پرداخت کارمزد نمایندگی شرکت های بیمه (Co)  و هزینه اداری شرکت بیمه (Ca)  به کار برده می شود. خدمت رسانی نهایی شرکت بیمه در زمان خسارت انجام می گیرد و بنابراین، پرداخت خسارت (S) به بیمه شدگان گاهی به عنوان خدمت و یا ستانده یک شرکت بیمه محسوب می شود.

از آن جا که خسارت ها لزوما در همان سالی که حق بیمه وصول شده است، اتفاق نمی افتد، ذخایر فنی (R) نشان دهنده تعهدات شرکت بیمه در قبال بیمه گذاران است. شرکت یکی از دو تکنیک اساسی زیر را به کار می گیرد:

  1. تکنیک سرمایه سازی: در این تکنیک، شرکت برای حفظ توانایی خود در برابر تعهدات آینده، بخشی از حق بیمه را ذخیره می کند. برای مثال در بیمه عمر و مستمری از این تکنیک استفاده می شود. هرچند بیمه به قصد پس انداز کردن وجوه انجام نمی گیرد (دست کم در معنای معمول این اصطلاح، که انتقال قدرت خرید از یک زمان به زمانی دیگر است)، در قراردادهای بیمه ای که بر اساس این تکنیک منعقد می شود، ذخایر میان مدت یا بلند مدتی فراهم می شود که در زمینه های پر بازده که طول مدت آن ها سر رسید قرارداد برابر است، قابل سرمایه گذاری است.
  2. تکنیک جبران خسارت: عبارت است ازاستفاده از حق بیمه های گردآوری شده در طول یک سال برای پوشش فوری همان دوره. به زبان ساده، ذخایر شرکت خسارت هایی است که باید تصفیه شود ولی در طول سال بودجه ای یا مالی به شرکت پرداخت نشده است. در این حالت، عملیات بیمه ای ممکن است به ایجاد ذخایر کوتاه مدت منجر شود.

عملیات سرمایه گذاری در بیمه

مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد ملی از طریق سرمایه گذاری ذخایر فنی در همه اقلام دارایی های مالی و واقعی تحقق می یابد. بازده این سرمایه گذاری ها (F) منبع مهم دیگری برای شرکت های بیمه است. شرکت های بیمه می توانند از طریق سرمایه گذاری مجدد بخشی از (یا کل) عواید حاصل از عملکرد هر سال شرکت ، ارزش دارایی های خود را افزایش دهند. عواید حاصل از عملیات بیمه ای در صورتی تحقق می یابد که درآمد حاصل از حق بیمه، بیش از وجوه لازم برای پرداخت کلیه هزینه ها و جبران خسارت ها باشد و ذخایر مناسبی نیز برای ایفای تعهدات در قبال بیمه گذاران وجود داشته باشد.

جریان حق بیمه در شرکت های بیمه

همه حق بیمه های پرداختی، پیش پرداخت های دوره معین زمانی بیمه است که ۱ سال است. بیمه گذار ممکن است در مدت زمان اعتبار بیمه نامه، خسارتی را به شرکت گزارش کند. بین زمان اعلام خسارت و زمان پرداخت مبلغ خسارت از طرف شرکت، همواره یک وقفه زمانی به نام «دوره تصفیه خسارت» وجود دارد. توانایی شرکت برای جبران تعهدات آتی در قبال بیمه گذاران، امری حیاتی محسوب می شود و همواره باید موجودی وجوه شرکت بیشتر از مجموع تعهداتش در مقابل بیمه گذاران باشد:

Q > S + Co + Ca + Δ R

(Δ R = Rt – Rt – 1)

زمانی که نتیجه حاصل از عملیات بیمه ای  منفی باشد،  شرکت بیمه باید بخشی از درآمدهای سرمایه گذاری را برای جبران زیان های عملیات مذکور اختصاص دهد:

Q + J * F = S + Co + Ca + Δ R

شرکت بیمه برای آن که بتواند در بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهد، لازم است که درآمد سرمایه گذاری هایش برای حفظ اصل سرمایه و مازاد مورد نظر کافی باشد:

F = ra * A > J * F

برچسب ها:
پیام بگذارید