صنعت بیمه و اینترنت

صنعت بیمه و اینترنت

بیمه و اینترنت

ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ را مجبور کرد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑرای وﻓﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. بیمه و اینترنت امروزه پیوند مستحکمی با هم دارند و کاربرد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت بیمه‌ای، را بیمه الکترونیک می‌گوییم. بیمه الکترونیک را می‌توان به طور خاص یک پوشش بیمه‌ای دانست که به صورت آنلاین درخواست، پیشنهاد و قرارداد آن منعقد می‌شود.

در حقیقت وجود اینترنت باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های بیمه برای استفاده از آن در در جهت بازاریابی، ارتباط دادن مکان‌های مختلف با یک دفتر مرکزی و تهیه اطلاعات برای نمایندگی‌ها، برنامه‌ریزی کنند. در همین اثنا بود که واژه اینشورتک نیز متولد شد. برخی از مزایای استفاده از اینترنت در صنعت بیمه عبارتند از: بهبود ارتباط بین ارائه کنندگان بیمه و مشتریانشان، بهبود ارتباطات بین بیمه گران و نمایندگی‌هایشان، توانایی در ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر با هزینه کمتر، حمایت از مذاکرات آنلاین، حمایت از معاملات پیچیده و دو جانبه. در ایران نیز تقریبا تمام شرکت های بیمه از وب‌سایت برای اطلاع رسانی و امکانات نرخ‌دهی به صورت آنلاین برخوردارند. از بین ۱۷ شرکت بیمه ایرانی، ۱۰ شرکت به جز اطلاع رسانی و معرفی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت، ارائه دهنده سایر خدمات اینترنتی نیز هستند.

اعتماد آنلاین

اعتماد انلاین به حالتی ذهنی که دران فرد به علت اقدام به خرید و فروش به صورت الکترونیکی در حالتی آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد، معنی می‌کنند. شخص در این حالت اول در درجه اول فروشنده الکترونیکی را شایسته فروش به صورت الکترونیکی می‌داند، و در درجه دوم رفتار فروشنهد ار نظر فرد قابل پیش‌بینی است و سوم این‌که فرد اعتقاد دارد که فروشنده در رفتار با خریدار، خیرخواهی و حسن نیت دارد.

اعتماد، عامل مهمی برای برقرار ساختن مبادلات آنلاین به صورت موفقیت آمیز است. کارشناسان و صاحبنظران این حوزه معتقدند که عوامل بسیاری در شکل‌گیری اعتماد برای کاربر نهایی موثرند. پس انتظار می‌رود استفاده از عوامل موثر قدرت جذب مشتریان جدید توسط شرکت‌های بمیه را بالا ببرد.

عوامل موثر در اعتماد آنلاین مشتری

تجربه مشتری و یا کاربر از وب

لازمه این تجربه، علاقه و نیاز فرد به استفاده از اینترنت است. یعنی آگاهی شخص از روش‌های خرید و فروش آنلاین باید در نظر گرفته شود.

ریسک درک شده از طرف مشتری

مفهوم ریسک ادراک شده با اعتماد همراه است. منظور از ریسک درک شده؛ انحراف تصور ذهنی فرد از خرید اینترنتی با آن‌چه که در واقعیت با آن مواجه می‌شود است. یا تصور ذهنی از زمان تحویل محصول، یا انتظارات فرد، عادلانه بودن قیمت، از مواردی هستند که بر ریسک درک شده از طرف مشتری موثرند.

درک از قابلیت اعتماد فنی

یعنی مشتری بتواند روی خدمات آنلاین ارائه شده توسط بیمه گران حساب باز کند و به این خدمات اطمینان کند.

درک از کیفیت سایت یا اپلیکیشن

منظور از عنوان این عامل، کیفیت مطلوب و دسترسی آسان توسط کاربر است. که شامل صورت ظاهری و نحوه طراحی، قابلیت اطمینان و کیفیت اطلاعات موجود در سایت طراحی شده توسط بیمه‌گر است.

درک از بازارگرایی

این قسمت، ﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی و منفعت او  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘه ﻣﺮﻛﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری درﻧﻈﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠی ﺑﺎزارﮔﺮایی ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. همین‌طور از سویی دیگر ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن خود را در بر دارد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن برای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

برچسب ها:
پیام بگذارید