بیمه متقابل چیست؟

بیمه متقابل

شرکت بیمه متقابل، اتحادیه ای نامحدود است که توسط بیمه شوندگان ایجاد می شود و اعضای آن به پرداخت سهم های دور ه ای از پیش تعیین شده و مورد توافق متعهد می شوند. مبالغ جمع آوری شده به منظور پوشش زیان های محتمل الوقوع اعضا در آینده (در محدوده زمانی مورد توافق) هزینه می شود. بیمه متقابل را می توان شکل توسعه نیافته ای از بیمه تعاونی دانست. هر دو بیمه متقابل و بیمه تعاونی در نوع پوشش مانند یکدیگر هستند، اما در شیوه عمل و نوع سازمان با هم تفاوت دارند.

طبقه بندی بیمه های متقابل به علت تفاوت در رشته های آن و نیز تعدد گروه های بیمه گذار با انگیزه های مختلف، امری الزامی است. نهادهای بیمه متقابل در گروه های مختلفی به شرح زیر قابل طبقه بندی هستند:

–  خصوصی یا عمومی (دولتی):

این حقیقت که بیمه متقابل بتواند به صورت داوطلبانه یا به صورت اجباری ایجاد شود، منجر به طبقه بندی شرکت های بیمه در گروه دولتی یا خصوصی خواهد شد. در این طبقه بندی، بیمه خصوصی، توسط اعضا ایجاد شده و بر طبق اصول تعاونی اداره می شود، اما شرکت بیمه دولتی توسط مراکز حاکمیتی برای حمایت بیمه ای تعدادی از حوزه های اداری خاص ایجاد می شود.

–  شهری یا روستایی:

محیط شهری یا روستایی یکی دیگر از مهم ترین محورهایی است که طبقه بندی نهادهای شرکت های بیمه متقابل بر اساس آن صورت می پذیرد. نوع پوشش دهی ریسک ها در این دو نوع از بیمه متفاوت است.

–  انجمن های خاص یا عمومی:

قلمرو و حوزه عملیات، محور مهم دیگری برای طبقه بندی بیمه های متقابل است.  بر این اساس شرکت های بیمه متقابل به دو طبقه عمومی و خاص تقسیم می شوند. بیمه های متقابل عمومی، اعضای خود را در مقابل حوادث مختلفی همچون آتش سوزی، فوت، دزدی، اتومبیل و …. حمایت می نماید؛ در حالی که بیمه های تعاونی خاص تنها در یک شاخه به ارائه پوشش های بیمه ای می پردازند.

–  طبقه بندی بر اساس الگوی جمع آوری حق بیمه و پوشش ریسک:

بر اساس روش جمع آوری حق بیمه ها و پوشش ریسک، انجمن های بیمه ای متقابل به دو گروه تقسیم می شوند: بیمه های متقابل ارزیابی و بیمه های متقابل براساس حق بیمه هایی از پیش تعیین شده تحت برنامه ارزیابی، همه اعضا مبلغ معینی را که قبلاً بر مقدار آن توافق شده است، برای پوشش خسارات ناشی از مرگ، بیماری  یا دیگر حوادث تلخی که ممکن است برای عضو اتفاق بیفتد، پرداخت می نمایند. نقطه ضعف برنامه ارزیابی در این نوع از بیم ههای متقابل این است که حق بیمه پرداختی بر اساس درجه اثبات شده و مشخصی از ریسک تعیین نمی گردد. در بیمه های متقابل با حق بیمه های از پیش تعیین شده، ابتدا براساس یک ارزیابی اولیه، میزان حق بیمه ها از پیش تعیین می گردد. در صورت وجود کسری در پوشش خسا رت های دوره بیمه نامه، میزان کسری از طریق فراخوانی مجدد بیمه گذاران، دریافت و تأمین م یگردد و در صورت بروز مازاد به صورت تخفیف بیمه ای در سال آینده یا تقسیم مازاد بین بیمه گذاران به آنها برگردانده م یشود.

از سوی دیگر متقابل سازی ۲ در شرک تهای خصوصی بیمه به طرق مختلف تجلی می یابد. بعضی شرکت ها سهم قابل توجهی از مازاد خود را در اختیار بیمه گذاران و نه سهام داران )افرادی که سود تقسیم شده ثابتی را دریافت می دارند( قرار می دهند و برخی شرک تهای دیگر به بیمه گذاران خود اجازه می دهند تا اختیارات مدیریتی کسب نمایند و در اداره شرکت مشارکت نمایند.

برچسب ها:
پیام بگذارید