تاثیر بیمه های اعتباری در سیستم بانکی

بیمه اعتباری در سیستم بانکی

ریسک بیمه اعتباری در سیستم بانکی عبارت است از ریسک ناشی از عدم بازیافت یک دارایی یا وام )البته اگر طرف  قرارداد ورشکست شود( یا به تعبیر ساده تر ریسک اعتباری بانک ها عبارت است از ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط وام. در هر یک از این دو حالت، ارزش فعلی دارایی کاهش می یابد و در نتیجه، از توان بانک ها در پرداخت وام کاسته می شود.

لزوم توجه به بیمه اعتباری در سیستم بانکی

توجه به ریسک اعتباری در سیستم بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا آن جا که کمیته نظارتی بال در اصول ۳ و ۲ دستورالعمل نظارتی خود، تکالیفی را برای نظارت بانکی مؤثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی های مسئله دار مشخص کرده است. بر اساس اصل ۳ دستورالعمل مذکور، ناظران بانکی باید اطمینان یابند که بانک ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری هستند که در آن وضعیت ریسک موسسه منظور شده است و برای شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک اعتباری  (از جمله ریسک طرف مقابل( خط مشی ها و فرآیندهای احتیاطی لازم تعبیه شده است. این موضوع شامل اعطای وام ها و انجام سرمایه گذاری ها، ارزیابی کیفیت آن ها و نیز مدیریت مستمر پر تفوی وام و سرمایه گذاری می شود.

بیمه اعتباری برای سیستم بانکداری چه سودی داشته است؟

به اعتقاد بسیاری از بانکداران، در صورت توسعه بیمه های اعتباری، ریسک عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانکی از سوی وام گیرندگان تا حدود زیادی کاهش یافته و در نتیجه این امر، سیستم بانکی با اطمینان بیشتری به حیات اقتصادی خود ادامه می دهد. یکی از راه های مؤثر برای مدیریت ریسک و گریز از مواجهه با تبعات خطرناک «مطالبات معوق بانکی»، گرایش به استفاده از خدمات متنوع بیمه های اعتباری است.

در سایه استفاده از بیمه اعتباری و رهایی از مشکل مطالبات معوق، بانک ها از بسیاری از مشکلات خود رهایی می یابند که پاره ای از آن ها عبارتند از: بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، نداشتن برنامه ریزی دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتباری، افزایش هزینه ها، کاهش توانایی پاسخگویی )ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه بندی های داخلی و بین المللی. از آنجا که یکی از اهداف مهم اجرای بیمه های اعتباری، ایجاد پوشش مناسب برای کاهش ریسک عدم وصول مطالبات معوق بانک ها است، توجه به زیان های ناشی از مطالبات معوق، بیش از پیش می تواند اهمیت توسعه بیمه های اعتباری را نمایان سازد.

 

برچسب ها:
پیام بگذارید