سیل و محاسبه خسارت سالانه معادل

محاسبه خسارت سیل

تعریف خسارت سالانه معادل

به مقدار خسارت در هر دو شرایط بی طرح و با طرح منطقه مورد مطالعه در طول دوره ارزیابی خسارت، با در نظر گرفتن تغییرات هیدرولوژیک، هیدرولیک و شرایط خسارت سیلاب در طول عمر پروژه ارزایبی خسارت، خسارت سالانه معادل گفته می شود. برای محاسبه آن، ابتدا خسارت سالانه قابل انتظار برای هر یک از سال های تحلیل محاسبه می شود و سپس مقادیر به دست آمده به ارزش حال تنزیل می شود و در نهایت، به سالانه تبدیل می شود. به جای محاسبه خسارت سالانه قابل انتظار برای تک تک سال ها، بهتر است ابتدا مقدار آن برای سال پایه و محتمل ترین سال آتی محاسبه شود و برای سال های ما بین به صورت میان یابی محاسبه شود.

نحوه محاسبه خسارت سالانه معادل

برای تعیین منافع سالانه مورد انتظار، لازم است تغییرات به عمل آمده در خسارت سالانه مورد انتظار که ممکن است در طول عمر پروژه اتفاق بیفتد، به حساب آورده شود. توجه به این تغییرات اهمیت اساسی در ارزیابی خسارت دارد.ویژگی های رواناب در حوضه آبریز ممکن است در طول زمان و در اثر تغییر کاربری اراضی تغییر کند و ممکن است در طولانی مدت تغییراتی در رژیم جریان رودخانه ها به عمل آمده باشد که موجب تغییر منحنی سنجه (تراز – آبدهی) شود و یقیناً تغییر ظرفیت خسارت سازه ها و امکانات زیربنایی در طول زمان منجر به تغییر توابع خسارت – ارتفاع خواهد شد.

برای برقراری یک واحد منفرد ظرفیت سالانه خسارت سالانه مورد انتظار، باید در طول زمان و در دوره های حدوداً ۱۰ ساله با توابع تجدید نظر شده، ارزیابی شود. خسارت سالانه مورد انتظار تجدید نظر می شود و به دوره زمانی پایه تنزیل می یابد و سپس برای به دست آوردن خسارت سالانه معادل، مقدار خسارت ناخالص (خام) در طول عمر پروژه مستهلک می شود.

هزینه خسارت مورد انتظار E(D)برابر مساحت منحنی فراوانی-خسارت است و رابطه آن را به شرح زیر می توان نوشت:

ارزیابی خسارت سیلاب

در این رابطه:

qc = آستانه آبدهی که بالاتر از آن خسارت اتفاق می افتد

D(qd) =خسارت سیلاب برای آبدهی های مختلف

qd=رابطه آبدهی – خسارت

F(qa)=تابع چگالی احتمالی PDF برای آبدهی  qd

DF(qa)=تابع توزیع تجمیعی CDF برای آبدهی qd

به دلیل پیچیدگی توزیع خسارت و توابع توزیع احتمالی، ارزیابی این معادله از طریق انتگرال گیری عددی انجام می شود. بنابراین مساحت زیر منحنی خسارت – فراوانی را می توان از طریق عددی به روش ذوزنقه همانند مثال زیر به تقریب به دست آورد:

محاسبه خسارت سیلاب

این رابط برای شرایط زیر است که در آن qJ یک آبدهی مشخص در دامنه ,qcꚙ است.

محاسبه خسارت سیلاب

برچسب ها:
پیام بگذارید