تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ۹۸

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث 98

تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث همان مقدار هزینه ای است که در ازای تصادف نکردن از حق بیمه مشتری کم می شود. قانون این تخفیف تا سال ۹۶ به این صورت بود که حتی یک بار تصادف کردن و استفاده از یک کوپن بیمه آن را از بین می برد و پایان سال تخفیفی به راننده تعلق نمی گرفت و بیمه نامه بدون تخفیف محسوب می شد.

در قانون جدید بیمه شخص ثالث «حذف تخفیف عدم خسارت» وجود ندارد و راننده هر بار که تصادف کند و از کوپن خود استفاده کند، درصدی از تخفیف بیمه نامه اش به صورت پلکانی کاهش می یابد و بقیه تخفیف برای او حفظ می شود.

جزئیات کاهش تخفیف عدم خسارت در قانون جدید بیمه شخص ثالث

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ۹۸ – خسارت مالی

اگر راننده ای یک بار تصادف کند و از بیمه خود استفاده کند، ۲۰% از تخفیف خود را از دست می دهد. استفاده از بیمه شخص ثالث برای بار دوم، باعث می شود ۳۰% تخفیف بیمه نامه کسر شود و در دفعه چهارم ۴۰% از تخفیف عدم خسارت مالی کاهش می یابد.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ۹۸ – خسارت جانی

اگر راننده برای بار اول از بیمه شخص ثالث خود در خسارت های جانی استفاده کند، ۳۰% از تخفیف بیمه نامه کسر می شود. در بار دوم ۷۰% از تخفیف بیمه نامه کسر می شود و در بار سوم ۱۰۰% تخفیف عدم خسارت از بین می رود.

برچسب ها:
پیام بگذارید