نکته هایی درباره تسویه قرارداد بیمه اتکایی

تسویه قرارداد بیمه اتکایی

تسویه قرارداد بیمه اتکایی بر اساس آیین نامه ها و قوانینی انجام می شود که شورای عالی بیمه با توجه به شرایط قراردادها تصویب کرده است.

محاسبه کارمزد در قرارداد بیمه اتکایی

کارمزد اتکایی درصد تعیین شده در قرارداد بیمه اتکایی درباره بیمه های واگذار شده ای است که اتکاگر بابت سهمی از هزینه تحصیل بیمه و صدور بیمه نامه و هزینه های اداری بیمه گر به او پرداخت می کند. بعضی از صاحب نظران بیمه معتقدند که کارمزد اتکایی تابع کیفیت و مطلوبیت واگذاری های اتکایی است. یعنی هر قدر نتیجه قرارداد بیمه اتکایی بهتر و سودمندتر باشد، میزان کارمزد نیز بیشتر خواهد بود. در واقع به نظر این گروه، کارمزد اتکایی برای جبران هزینه های بیمه گر مستقیم نیست. بلکه بهای فروش و تامین و تضمین اتکایی با توجه به نتیجه و مطلوبیت قرارداد اتکایی است. کارمزد اتکایی ممکن است ثابت یا متغیر باشد. در کارمزد متغیر بر حسب نسبت به حق بیمه دریافتی، درصدهایی برای کارمزد اتکایی بین طرف های قرارداد تعیین و توافق می شود. به طور مثال توافق می شود که اگر نسبت خسارت به حق بیمه ۷۰% باشد، کارمزد قابل پرداخت ۲۳% و اگر این نسبت ۴۵% باشد، کارمزد قابل پرداخت ۴۳% خواهد بود. منظور از این درجه بندی کارمزد، مشارکت بیمه گر واگذارنده در سود عملیات بیمه اتکایی است.

کارمزد تشویقی (کارمزد تکمیلی) در تسویه قرارداد بیمه اتکایی

در بیمه اتکایی، کارمزد تشویقی شامل کارمزد پرداختی اتکاگر به بیمه گر واگذارنده یا کارمزد پرداختی اتکاگر مجدد به اتکاگر اول است. این نوع کارمزد را کارمزد منافع یا مشارکت بیمه گر در منافع اتکاگر می گویند. این در حالی است که در بیمه های مستقیم، کارمزد تشویقی شامل کارمزد اضافی است که بیمه گر به نمایندگان خود بابت فروش تولید و گسترش فروش به آن ها می پردازد و به این ترتیب، نمایندگان خود را تشویق می کند.

صورت حساب واگذاری ها در تسویه قرارداد بیمه اتکایی

بیمه مرکزی، صورت حساب واگذاری های اتکایی اجباری را برای هر ۳ ماه به طور جداگانه و بر اساس صورت های رسیده از موسسه های بیمه تهیه می کند. هر یک از موسسه های بیمه می توانند در صورت تایید و موافقت بیمه مرکزی، خودشان تنظیم صورت حساب های مربوط به واگذاری های اتکایی اجباری را بر عهده بگیرند. بیمه مرکزی برای شرکت های بیمه حق العمل های بیمه اتکایی را به این صورت تعریف کرده است:

  • حریق ۳۰%
  • حوادث ۳۰%
  • حمل و نقل ۲۷٫۵%
  • اتومبیل ۲۵%
  • بیمه مسئولیت مدنی اجباری برای مالکان وسایل نقلیع زمینی (اجباری شخص ثالث) ۵%
  • عمر – در سال اول ۲۰ در هزار سرمایه بیمه شده، به شرط آنکه از ۲% همه حق بیمه هایی که در مدت قرارداد پرداخت می شود و یا از ۵۰% حق بیمه سال اول بیشتر نشود. و سال های دوم به بعد، ۳% حق بیمه.
  • جمعی – عمر و حوادث ۱۵%

سهم اتکایی بیمه مرکزی در تسویه قرارداد بیمه اتکایی (وسایل نقلیه)

همه بیمه نامه های هواپیما و انواع آن (هر نوع وسیله نقلیه هوایی)، بیمه های کشتی (هر نوع وسیله نقلیه آبی) و بیمه های نفتی – صرف نظر از مبلغ حق بیمه، هر گاه حق بیمه از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر باشد، شرکت صادر کننده بیمه نامه موظف است سهم اتکایی بیمه مرکزی ایران را بعد از محاسبه کارمزد، حداقل یک هفته بعد از وصول حق بیمه و حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت کند.

برچسب ها:
پیام بگذارید