بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت

بیمه مسئو لیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت

یکی از پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت است. این پوشش برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده و مسئولیت حرفه ای آن ها را در قبال اشخاص ثالث (موکلین) بیمه می کند. خسارت های مالی وارد به وکلای دادگستری به شرح زیر تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.

 • اشتباه غیرعمدی و قصور: اگر بیمه گذار (وکیل) به دلیل اشتباه غیر عمدی حرفه ای در انجام وظایفش باعث شود خسارت مالی به موکل یا موکلین وارد شود و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و یا بر اساس رای مراجع قضایی، نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد.
 • پرداخت حق الزحمه وکالت: اگر بیمه گذار در اثر حادثه ای فوت کند یا دچار نقص عضو شود و ادامه اجرای تعهدات او منطبق با قرارداد وکالت امکانپذیر نباشد، بیمه گر، آن مقدار حق الزحمه ای که بیمه گذار از موکل قرار بوده دریافت کند را می پردازد.

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

 • خسارتی که به دلیل عوامل زیر ایجاد شود، حتی اگر از نظر قانون، بیمه گذار مسئول آن ها شناخته شود، شامل تعهدات بیمه گر نخواهد بود.
 • خسارت ناشی از تقلب بیمه گذار، کوتاهی عمدی بیمه گذار و نمایندگان و کارکنان و شرکای او.
 • خسارت های ناشی از جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب و عوامل دیگر مانند آن.
 • خسارت های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران (غیر از موکلین) منعقد کرده است.
 • خسارت های ناشی از تشعشعات اتمی، رادیواکتیو و انفجار اتمی.

بیمه گذار در بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت چه تعهداتی دارد؟

تعهدات بیمه گذار بر اساس شرایطی تعیین می شود که بین او و بیمه گر به توافق رسیده باشد. در شرایط کلی بیمه گذار موظف است این موارد را رعایت کند:

 1. بیمه گذار وظیفه دارد و متعهد است که اطلاعات و دانسته های خود را درباره کیفیت خطر بیمه شده و ریسک آن به طور کامل و به صورت کتبی در اختیار بیمه گذار قرار دهد.
 2. اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت یا وضعیت موضوع بیمه به وجود آید که به نوع باعث افزایش احتمال بروز خطر و حادثه گردد، بیمه گذار وظیفه دارد این موضوع را به بیمه گر اطلاع دهد.
 3. اگر شغل بیمه گذار تغییر کند و یا هر تغییری به هر نحوی در کیفیت ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه شود، بیمه گذار وظیفه دارد این موضوع را به بیمه گر اطلاع دهد.
 4. بیمه گذار وظیفه دارد هر نوع حادثه و اتفاقی که با موضوع این قرارداد می افتد را به اطلاع بیمه گر برساند. همچنین هر نوع مطالبه موکلان یا مطالبه ای علیه خود را که به موضوع این قرارداد مرتبط است، به بیمه گر اطلاع دهد.
 5. اگر هر یک از تعهدات و وظایفی که در بیمه نامه درج شده، اجرا نشود، بیمه گر حق دارد قرارداد بیمه نامه را فسخ کند و جبران خسارت هایی که از این طریق به وی رسیده بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
برچسب ها:
پیام بگذارید