بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها

بیمه مسئولیت تورها و اردوها

بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها نوعی بیمه مسئولیت حرفه ای است و خسارت هایی که ممکن است برای مسافران تورهای داخلی و خارجی (زیارتی، سیاحتی) اتفاق بیفتد را پوشش می دهد. مسئولین آژانس های مسافرتی مسئول خسارت هایی هستند که برای هر یک از مسافران در طول سفر ممکن است رخ دهد. اعم از جانی و مالی، هر خسارتی که به مسافران وارد آید، این افراد باید هزینه آن را پرداخت کنند. از این رو، داشتن بیمه مسئولیت مدنی برای تورها و اردو ها لازم است. بدین منظور شرکت های بیمه، بیمه نامه تورها و اردوها را صادر می کنند تا این خسارت ها را پوشش دهند. این بیمه نامه با توجه به شرایطی که در آن درج شده، خطراتی مثل نقص عضو، فوت و هزینه های پزشکی مسافران آژانس های مسافرتی را پوشش می دهد.

قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها

تورلیدر یا مدیر اردو، می بایست مشخصات شرکت کنندگان تورها و اردو ها (نام و نام خانوادگی و کد ملی) را حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع اردو به بیمه گر ارائه کند. اگر در جریان برگزاری اردو توسط بیمه گذار، خسارت بدنی به افراد شرکت کننده در اردو یا تور وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از تایید مسئولیت بیمه گذار، آن را جبران خواهد کرد.

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها چه مواردی را در بر دارد؟

قرارداد بیمه مسئولیت تورها و اردوها موارد زیر را در بر می گیرد:

  • مشخصات مدیر اردو یا مدیر تور،
  • موضوع اردو (مشخصات اردو، تعداد شرکت کنندگان و …)،
  • گزارشی درباره سابقه خسارتی مدیر اردو یا مدیر تور،
  • تعهدات درخواستی بیمه گذار، اطلاعات تکمیلی درباره شرکت کنندگان در اردو (روشندلان، ناشنوایان، افراد استثنایی، نوابغ و…).

نمونه قرارداد این بیمه نامه را می توانید در نمونه فرم بیمه مسئولیت مدنی تور ها و اردوها ببینید.

پوشش های مسئولیت مدنی تورها و اردوها

فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی شرکت کنندگان در اردو یا تورهای مسافرتی تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی قرار می گیرد.

 

برچسب ها:
پیام بگذارید