انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث چگونه است

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث فقط در صورتی امکانپذیر است که خودروی جدید و خودروی قدیمی مشابه باشند؛ مثلا شما نمی توانید تخفیف بیمه شخص ثالث پراید قدیمی تان را به پورشه جدیدتان انتقال بدهید! بلکه فقط می توانید این تخفیف را از پراید قدیمی تان به پراید جدیدتان انتقال دهید. قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث که به تایید شورای نگهبان رسیده است در باره انتقال بیمه نامه می گوید: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا پیش از اتمام انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می توانند تخفیف بیمه شخص ثالث موتور یا ماشین خود را به وسیله نقلیه مشابه یا به افراد درجه اول خود منتقل کنند. بیمه گر وظیفه دارد سابقه تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد. در این شرایط تخفیف بیمه شخص ثالث با کسر مدت زمان باقی مانده از قرارداد بیمه نامه به ماشین جدید منتقل می شود و در بیمه نامه ماشین جدید اعمال می گردد. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده نیز در سر رسید بیمه نامه آن خودرو و بر اساس سوابق بیمه گذار جدید وصول خواهد شد.» مدارک ضروری برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث اصل سند ماشین جدید … ادامه خواندن انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث چگونه است