هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

آخرین اصلاحات قانون بیمه تامین اجتماعی ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی: اگر کارفرمایی تا موعد مقرر، حق بیمه ای که طبق قرارداد و قانون مقرر شده است را نپردازند، علاوه بر آنکه حق بیمه از آن ها تادیه (اخذ) می شود، مبلغ معادل نیم در هزار از مبلغ عقب افتاده را نیز در ازای هر روز تاخیر به عنوان جریمه باید پرداخت کند. این جریمه به ترتیبی که در ماده ۵۰ این قانون درج شده است، اخذ خواهد شد. مواد قانون مرتبط با این اصلاحیه: ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی: اگر کارفرما به میزان حق بیمه و مبلغ جریمه تاخیر که سازمان تعیین کرده اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ جریمه، اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه بعد از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. اگر کارفرما اعتراض خود را در مدت معین به سازمان اعلام نکند، تشخیص سازمان درباره جریمه قطعی محسوب می شود و مبلغ حق بیمه به اضافه جریمه تعیین شده، طبق ماده ۵۰ این قانون وصول می شود. ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و … ادامه خواندن هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟