هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

ماده 58 قانون تامین اجتماعی

آخرین اصلاحات قانون بیمه تامین اجتماعی

ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی: اگر کارفرمایی تا موعد مقرر، حق بیمه ای که طبق قرارداد و قانون مقرر شده است را نپردازند، علاوه بر آنکه حق بیمه از آن ها تادیه (اخذ) می شود، مبلغ معادل نیم در هزار از مبلغ عقب افتاده را نیز در ازای هر روز تاخیر به عنوان جریمه باید پرداخت کند. این جریمه به ترتیبی که در ماده ۵۰ این قانون درج شده است، اخذ خواهد شد.

مواد قانون مرتبط با این اصلاحیه:

ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی: اگر کارفرما به میزان حق بیمه و مبلغ جریمه تاخیر که سازمان تعیین کرده اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ جریمه، اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه بعد از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. اگر کارفرما اعتراض خود را در مدت معین به سازمان اعلام نکند، تشخیص سازمان درباره جریمه قطعی محسوب می شود و مبلغ حق بیمه به اضافه جریمه تعیین شده، طبق ماده ۵۰ این قانون وصول می شود.

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هاى نقدى کـه ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه هاى اجتمـاعى و قـانون بیمـه هـاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه هاى انجام شده طبـق مـواد ۶۶ و ۹۰ وخسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسـناد لازم الاجرا است و طبق مقررات مربوط به اجـراى مفـاد اسـناد رسـمى بـه وسـیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصول است. آیین نامه اجرایى ایـن مـاده حـداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیـه و پـس از تصـویب وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا می شود. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسـترى ۱ بر اساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد.

منبع: قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن

 

مقاله مرتبط:

مبلغ حق بیمه کارگری سال ۹۷ چقدر است؟

 

مبلغ حق بیمه کارگری سال ۹۷ چقدر است؟

 

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

 

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید