مبلغ حق بیمه کارگری سال ۹۷ چقدر است؟

حق بیمه کارگری

قشر کارگر به دلیل نوع کار خود بیش از دیگر قشر ها نیاز به حمایت های دوره بازنشستگی دارد. اغلب کارگران به دلیل بیمه نبودن، از مزایای حقوق بازنشستگی و حمایت های شرکت های بیمه محروم می مانند. از این رو، توجه به بیمه شدن کارگران و مبلغ حق بیمه آن ها برای برنامه ریزی های مالی کارفرمایان، موضوعی بسیار پر اهمیت است.

وظایف کارفرما در قبال بیمه کارگر طبق قانون

ماده ۱۴۸ قانون کار:

«کارفرما وظیفه دارد از همه وجوه و مزایای بند ۵ ماده ۲ این قانون، حق بیمه را کسر و همراه با سهم خود به سازمان پرداخت کند»

ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی:

«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر بیمه شده و پرداخت سهم خود به سازمان است. کارفرما موظف است در هنگام پرداخت مزد به کارگر، یا پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن اضافه کند و مبلغ حاصل را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. اگر کارفرما از حقوق کارگر برای پرداخت حق بیمه کسر نکند، خودش مسئول پرداخت آن مبلغ است»

سازمان تأمین اجتماعی می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند. اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه تاخیر داشته باشد یا آن را پرداخت نکند، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

جمله آخر در عبارت بالا به این معنی است که: اگر به هر دلیلی کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکند، یا تاخیر داشته باشد، مانعی برای انجام تعهدات و مسئولیت های سازمان تامین اجتماعی نخواهد شد و این سازمان در چنین شرایطی نیز ملزم است به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کند. اگر کارفرما صورت مزد کارگر را ارسال نکند، سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین کند و از کارفرما آن مبلغ را مطالبه و وصول کند. بنا بر این، پرداخت نکردن حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان، باعث سلب مسئولیت آن ها نمی شود و در هر صورت باید آن مبلغ را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

مبلغ حق بیمه کارگری در سال ۹۷ چقدر است؟

حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۷ ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان است و سهم هر کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است. در روز های آخر اسفند سال ۱۳۹۶ نمایندگان کارفرمایان، دولت، و نمایندگان کارگران چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۷ برگزار کردند تا حداقل دستمزد گروه را تعیین کنند. در نهایت، میزان افزایش حداقل مزد کارگران در سال ۹۷ با ۱۹٫۸ درصد افزایش، یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین شد. بنابراین، دستمزد کارگران در سال ۹۷ ،  ۱۸۹ هزار تومان افزایش داشته است.

کل حق بیمه کارگران ۳۰ درصد حقوق آن ها است و ۲۳ درصد آن را کارفرما می پردازد و ۷ درصد نیز سهم کارگر است. بر این اساس، مبلغ حق بیمه کارگران در سال ۱۳۹۷ ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ هزار تومان است. از این میزان، ۲۸۸ هزار و ۵۳۳ تومان را کارفرما می پردازد و ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان را کارگر پرداخت می کند.

حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۷ چقدر است؟

  • کارگر ساختمانی درجه ۱ (کارگر ماهر، استارکار):

اگر اولین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۲۰۵۷۲۷ ریال است.

اگر دومین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۲۸۶۱۰۹ ریال است.

سال سوم و سال های بعد پرداخت حق بیمه، مبلغ ۱۳۶۶۴۹۰ ریال است.

  • کارگر ساختمانی درجه ۲ (کارگر نیمه ماهر ، کمک استادکار):

اگر اولین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۱۲۵۳۴۵ ریال است

اگر دومین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۲۰۵۷۲۷ ریال است.

سال سوم و سال های بعد پرداخت حق بیمه، مبلغ ۱۲۸۶۱۰۹ ریال است.

  • کارگر ساختمانی درجه ۳ (کارگر ساده):

اگر اولین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۰۴۴۹۶۳  ریال است

اگر دومین سال پرداخت حق بیمه باشد، مبلغ ۱۱۲۵۳۴۵ ریال است.

سال سوم و سال های بعد پرداخت حق بیمه، مبلغ ۱۲۰۵۷۲۷ ریال است.

توضیح: این مبالغ برای ماه های ۳۱ روزه محاسبه شده است.

برچسب ها:
پیام بگذارید