بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه برآورد های اولیه نشان می دهد که بیشتر موتور سیکلت سواران در سطح شهر تهران نه تنها بیمه نامه ندارند، که حتی گواهی نامه هم ندارند! این افراد متاسفانه تعدادشان بسیار زیاد است و همین آمار می تواند برای این دسته از شهروندان زنگ خطر باشد. صدمات و آسیب هایی که یک موتور طی تصادف می توند به راکب خود یا دیگر رانندگان وسایل نقلیه برساند، از دیگر وسایل موتوری شدیدتر و بیشتر است. رانندگان خودروها اغلب هنگام تردد، نسبت به مواجهه با موتور سیکلت بیشتر احتیاط می کنند، چرا که هزینه هایی که از تصادف با موتور به وجود می آید، شدیدتر و سنگین تر از هزینه تصادف های دیگر وسایل نقلیه است. همه این موارد، گواهی است برای اهمیت توجه به بیمه نامه موتور سیکلت و لزوم داشتن گواهینامه موتور سیکلت. تصادف با موتور سیکلت بدون گواهینامه بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث درباره راکبان موتور سیکلت که گواهی نامه ندارند صادر شده است: در صورتی که راکب موتور سیکلت گواهینامه نداشته باشد و در تصادف مقصر باشد، بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون شرط و بدون اخذ تضمین پرداخت کند. بعد از آن می تواند برای بازیافت … ادامه خواندن بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه