بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه

برآورد های اولیه نشان می دهد که بیشتر موتور سیکلت سواران در سطح شهر تهران نه تنها بیمه نامه ندارند، که حتی گواهی نامه هم ندارند! این افراد متاسفانه تعدادشان بسیار زیاد است و همین آمار می تواند برای این دسته از شهروندان زنگ خطر باشد. صدمات و آسیب هایی که یک موتور طی تصادف می توند به راکب خود یا دیگر رانندگان وسایل نقلیه برساند، از دیگر وسایل موتوری شدیدتر و بیشتر است. رانندگان خودروها اغلب هنگام تردد، نسبت به مواجهه با موتور سیکلت بیشتر احتیاط می کنند، چرا که هزینه هایی که از تصادف با موتور به وجود می آید، شدیدتر و سنگین تر از هزینه تصادف های دیگر وسایل نقلیه است. همه این موارد، گواهی است برای اهمیت توجه به بیمه نامه موتور سیکلت و لزوم داشتن گواهینامه موتور سیکلت.

تصادف با موتور سیکلت بدون گواهینامه

بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث درباره راکبان موتور سیکلت که گواهی نامه ندارند صادر شده است: در صورتی که راکب موتور سیکلت گواهینامه نداشته باشد و در تصادف مقصر باشد، بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون شرط و بدون اخذ تضمین پرداخت کند. بعد از آن می تواند برای بازیافت هزینه، به راننده مقصر مراجعه کند. درباره دیه راننده مقصری که گواهی نامه موتور سیکلت ندارد، قانون بیمه این را می گوید: با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۳ ، یکی از شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر، داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه است. بنابراین، در صورتی که راننده موتور سیکلت گواهی نامه نداشته باشد و در تصادف مقصر باشد، پرداخت دیه غیر ممکن است. بر اساس قانونی که ذکر آن رفت، خود راننده بدون گواهی نامه از بیمه خسارتی دریافت نمی کند ولی زیان دیدگان هزینه خسارتی که به آن ها رسیده را دریافت می کنند.

بیمه موتور سیکلت بدون گواهینامه : اگر راکب در حادثه مقصر باشد

بیمه شخص ثالث برای همه رانندگان موتور سیکلت اجباری است، تا اگر به واسطه این وسیله نقلیه به کسی آسیب رسید، بیمه هزینه آن را پرداخت کند. اگر چه بیمه شخص ثالث موتور اجباری است، اما خیلی از رانندگان این بیمه نامه را نمی خرند. طبق قانون، نداشتن بیمه شخص ثالث موتور سیکلت به صورت روزانه شامل جریمه می شود. در این شرایط، بیمه به راننده مقصر هزینه یا خسارتی پرداخت نمی کند:

  • در صورتی که عمدی بودن حادثه اثبات شود
  • در صورتی که رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان اثبات شود
  • راننده مقصر گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
  • درصورتی که راننده مقصر ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاهی داشته باشد و این موضوع اثبات شود.

محاسبه جریمه دیرکرد خرید بیمه موتور سیکلت

محاسبه جریمه دیرکرد موتور سیکلت به این صورت است که حق بیمه پایه بر ۳۶۵ روز سال تقسیم می شود و در تعداد روزهای دیرکرد ضرب می شود.

 

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها:
پیام بگذارید